Sanskardham Kelavani Mandal's
Jashbhai Maganbhai Patel College of Commerce
Management
SANSKARDHAM KELAVANI MANDAL'S
 
TRUSTEES
 
1) Shri. Shalil S. Shroff 2) Shri. Bharat J. Patel
3) Shri. Shantilal D. Nagda 4) Shri. Pankaj Naik
GOVERNING BODY
 
1) Shri. Shalil S. Shroff :- President
2) Shri. Ambalal K. Patel :- Vice President
3) Shri. Shantilal D. Nagda :- Vice President
4) Smt. Rupam S. Shroff :- Hon. Secretary
5) Shri Vipul Joshi :- Jt.Secretary
6) Shri Bharat Shah :- Treasurer
7) Shri Pankaj Naik :- Treasurer
8) Shri Paresh Sheth :- Member of SKM
9) Shri. D. Tripathi :- SKM Administrator
10) Smt. Renu Vyas :- SKM Administrator
 
MANAGING COMMITTEE
 
1) Shri. Shalil S. Shroff :- President
2) Shri. Ambalal K. Patel :- Vice President
3) Shri. Shantilal D. Nagda :- Vice President
4) Smt. Rupam S. Shroff :- Hon. Secretary
5) Shri. Vipul Joshi :- Jt. Secretary
6) Shri. Bharat P. Shah :- Treasurer
7) Shri. Pankaj Naik :- Treasurer
 
MEMBERS
 
1) Shri. Manilal B. Ranveria 2) Shri. Umesh J. Patel
3) Shri. Kanti D. Patel 4) Shri. Chunilal D. Nagda
5) Shri. Kishore Nagda 6) Shri. Harshad Patel
7) Shri. Atul H. Patel 8) Shri. Sunil Shah
9) Shri. Anil Modi 10) Shri. Vinay Jain
11) Shri. Paresh Sheth
 
EX-OFFICIO MEMBERS
 
1) Mrs. Pranita Kamath
2) Mrs. Meena Suresh
3) Smt. Lata Nayak
4) Smt. Dipti Patel
5) Smt. Bindu Khare
 

To Top

News / Events